Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

OPINTOJEN SISÄLTÖ JA OPISKELUTAVAT

Opintojen kuvaus
Kasvatustieteen perusopintojen (ent. kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot) opetussuunnitelma on täysin uudistunut. Uudessa ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tutkitaan aidossa ympäristössään. Ilmiölähtöinen opiskelu sopii kasvatustieteen opiskeluun, koska kasvatusilmiöt ovat monisyisiä ja niiden ymmärtämisessä tarvitaan monia näkökulmia. Moninäkökulmaisuus syntyy paitsi tieteenalojen eroista myös erilaisista intressiristiriidoista ja kulttuurisista eroista. Kasvatustieteen perusopinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat ja tutkimusintressit.


Kasvatustieteen perusopinnoissa perehdytään mm. seuraaviin teemoihin ja ilmiöihin:

 • Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
 • Erilaiset oppimisympäristöt
 • Asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä
 • Tieteellisen ajattelun tunnuspiirteitä, tutkimuksen lukutaito, kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat
 • Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
 • Oma vuorovaikutusosaaminen
   

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)  
KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)
KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)


Opintojen suorittaminen
Opiskelu on monimuotoista ja opinnoissa on mahdollista edetä itsenäisesti omassa tahdissa. Oppimistehtävät ja tenttiajankohdat rytmittävät opintojasi (tarkemmat palautuspäivät sekä tenttiajankohdat saat oppimateriaali-Kopasta opintoihin ilmoittautumisen jälkeen).

Jaksojen kirjallisuusvaatimukset sekä ohjeet oppimistehtävien suorituksesta ja palautuksesta sekä tenttiohjeistus löytyvät Jyväskylän avoimen yliopiston verkkosivujen oppimateriaali-Kopasta. Myös ohjeet sähköisestä Korppi-portaaliin rekisteröitymisestä sekä omien käyttäjätunnusten luomisesta saat opintoihin ilmoittautumisen jälkeen kesäyliopistolta (Koppaan pääset Korppi-käyttäjätunnuksillasi) tai voit kysyä ohjeistusta tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

Joitakin jaksoja on mahdollista suorittaa verkkokursseina, joiden ajankohdat ovat näkyvillä sekä Korpissa että Kopassa. Oppimistehtävät palautetaan suoraan Kopasta löytyvään palautuslaatikkoon. Tenttiessäsi jaksoja tenttipaikkana toimii Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli. Tarkka tenttitila ilmoitetaan aulan infotaululla sekä kyltein kesäyliopistolla.
    
Halutessasi voit suorittaa koko perusopintokokonaisuuden etäopiskellen.


Opiskelua tukeva toiminta
Yliopistonopettajat neuvovat opintojen suunnittelussa ja opintojen sisältöihin ja suoritustapoihin liittyvissä kysymyksissä. Opintoihin järjestetään perehdytyksiä sekä livetilanteina, että tallenteina. Lukuvuoden aikana järjestetään mahdollisesti myös vapaaehtoisia ohjausiltoja verkkokokousohjelmalla. Mikkelin kesäyliopisto järjestää myös opintoja tukevaa ryhmänohjausta. Ryhmänohjaustapaamisia on noin kerran kuukaudessa ja ne ovat vapaaehtoisia, mutta erityisesti opintojen alkuvaiheessa erittäin suotavia. Voit osallistua tapaamisiin milloin tahansa, riippumatta omasta etenemistahdistasi. Ajankohdista tiedotetaan sähköpostitse opiskelijoille suoraan.
 

Mitä perusopintojen jälkeen?
Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) järjestetään Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti. Vähintään hyvin tiedoin (yleisarvosana 3) suoritettujen perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.


HUOM!

Kasvatustieteen opinnoista järjestetään yhteinen opintojen aloitusinfo torstaina 15.9. klo 16.30 alkaen Mikkelin kesäyliopistolla, Lönnrotinkatu 5, MIKKELI. Tilaisuudessa käydään lävitse mm. opintoihin ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisterijärjestelmään, Oppimateriaali-Kopan toiminta sekä avoimen yliopiston opintokäytänteet, opiskelutavat sekä opintojen rakenne. Paikalla myös opintojen ryhmänohjaaja. Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan opinnoista lisää!

Opintojen rakenne

 • Infotilaisuus opinnoista 15.9.2016

  Infotilaisuus opinnoista 15.9.2016

  Aika ja paikka

  Kasvatustieteen opinnoista järjestetään yhteinen opintojen aloitusinfo torstaina 15.9. klo 16.30 alkaen Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, MIKKELI.

  Sisältö
  Tilaisuudessa käydään lävitse mm. opintoihin ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisterijärjestelmään, Oppimateriaali-Kopan toiminta sekä avoimen yliopiston opintokäytänteet, opiskelutavat sekä opintojen rakenne. Paikalla myös opintojen ryhmänohjaaja.

  Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan opinnoista lisää!

 • Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op) - KTKP011

  Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op) - KTKP011

  Osaamistavoitteet    

  Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
  •    tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiaan niistä tieteellisten käsitteiden avulla
  •    eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
  •    nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
  •    tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
  •    jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä

  Sisältö    

  Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:
  •    Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
  •    Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen
  •    Erilaiset oppimisympäristöt
  •    Yksilölliset erot oppimisessa ja opetuksen eriyttäminen
  •    Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op) - KTKP012

  Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op) - KTKP012

  Osaamistavoitteet    

  Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
  •    tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiaan niistä tieteellisten käsitteiden avulla
  •    eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
  •    nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
  •    tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
  •    jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä

  Sisältö        

  Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:
  •    Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
  •    Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen
  •    Erilaiset oppimisympäristöt
  •    Yksilölliset erot oppimisessa ja opetuksen eriyttäminen
  •    Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op) - KTKP021

  Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op) - KTKP021

  Osaamistavoitteet    

  Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
  •    tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiaan niistä tieteellisten käsitteiden avulla
  •    eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
  •    nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
  •    tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
  •    jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä


  Sisältö    

  Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:
  •    Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
  •    Formaali, nonformaali ja informaali oppiminen
  •    Erilaiset oppimisympäristöt
  •    Yksilölliset erot oppimisessa ja opetuksen eriyttäminen
  •    Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op) - KTKP022

  Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op) - KTKP022

  Osaamistavoitteet    

  Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op). Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
  •    hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana
  •    tarkastella sosialisaatioprosessiin liittyviä kulttuurisia, taloudellisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita  kasvatussosiologian käsitteitä ja teorioita käyttäen
  •    eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia

  Sisältö    

  Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op). Temaattisen kokonaisuuden sisältö:
  •    kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät
  •    kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin
  •    lapsuus, nuoruus ja aikuisuus historiallisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena konstruktiona
  •    yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus


  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op) - KTKP030

  Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op) - KTKP030

  Osaamistavoitteet           

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • eritellä erilaisia näkökulmia asiantuntijuuden tutkimukseen
  • kuvata asiantuntijuutta ilmiönä tieteellisten käsitteiden avulla
  • tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja syventää niitä tutkimuksellisesta näkökulmasta
  • tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden rakentajana


  Sisältö                               

  Opintojakson sisältö:

  • asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä
  • asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä
  • asiantuntijatiedon luonne
  • ammatillinen identiteetti ja toimijuus
  • työssä oppiminen

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op) - KTKP040

  Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op) - KTKP040

  Osaamistavoitteet    

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  •    eritellä arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
  •    tarkastella tutkimusten tieteenfilosofisia ja tieto-opillisia perusoletuksia
  •    arvioida omia tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksiaan
  •    kuvata kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia päälinjoja ja erilaisia tutkimusmenetelmiä
  •    poimia tutkimuksista olennaisia tietoja ja tulkita niitä
  •    rakentaa omaa asiantuntijuuttaan tutkimuksiin ja tutkimiseen perustuen    

  Sisältö        

  Opintojakson sisältö:        
  •    tieteellisen ajattelun tunnuspiirteitä
  •    tutkimuksen lukutaito
  •    kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op) - KTKP050

  Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op) - KTKP050

  Osaamistavoitteet    

  Vuorovaikutus ja yhteistyö on ilmiö, jossa tarkastellaan ihmisiä suhteessa toisiinsa. Ilmiötä opiskeltuaan opiskelija:
  •    osaa havainnoida erilaisia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä
  •    osaa kuunnella toista ja ilmaista itseään ymmärrettävästi
  •    osaa tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista
  •    osaa soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta ristiriitatilanteissa

  Sisältö      

  Opintojakson sisältö:
  •    Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
  •    Vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen
  •    Oma vuorovaikutusosaaminen

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

Opintomaksu
395 €, ja maksu sisältää Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

15.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi