Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintojen kuvaus

Kaipaatko valmiuksia aikuisten opetus-, ohjaus- ja koulutustehtäviin? Haluatko kehittyä koulutuksen suunnittelijana? Oletko kiinnostunut työssä oppimisesta tai henkilöstön kehittämisestä esimerkiksi mentoroinnin avulla? Haluatko tarkastella ammatillista kasvua ja ammatillista identiteettiä aikuiskasvatustieteellisen tiedon valossa? Näihin teemoihin pääset tutustumaan aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, joissa tarkastellaan aikuisuutta ja aikuista oppijaa yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten keskellä. Aikuiskasvatustieteen teemoja voit tarkastella suhteessa omaan työhösi ja halutessasi kehittää työtäsi/organisaatiotasi perusopintoihin sisältyvän projektitehtävän muodossa.

Opinnot sopivat kaikille, jotka

 • ovat kiinnostuneita aikuisen oppimisen erityispiirteistä ja jatkuvasta kehittymisestä ihmisenä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä
 • haluavat kehittää omaa asiantuntijuuttaan aikuiskoulutuksen kysymyksissä
 • ovat kiinnostuneita aikuiskasvatustieteestä tieteenalana
 • haluavat saada valmiuksia toimia ohjaus-, kouluttaja- tai opetustehtävissä tai suunnittelevat pätevöitymistä näihin tehtäviin
 • haluavat perehtyä työssä tapahtuvaan oppimiseen ja sen ohjaamiseen
 • haluavat ymmärtää työpaikkansa ja työyhteisönsä tapahtumia ja muutosta sekä arvioida niitä kriittisesti.

Aikuiskasvatustieteen opiskelua voi suositella esimerkiksi koulutussuunnittelijoille, organisaatioiden henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtävissä toimiville, opettajille ja kouluttajille, aikuisten harrastus- tai kansalaistoiminnan ohjaajille, erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä toimiville, esimiehille jne.


HUOM!

Aikuiskasvatustieteen opinnoista järjestetään yhteinen aloitusinfo torstaina 15.9. klo 16.30 alkaen Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, MIKKELI.

Tässä aloitusinfossa käydään lävitse mm. opintoihin ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisterijärjestelmään, Oppimateriaali-Kopan toiminta sekä avoimen yliopiston opintokäytänteet, opiskelutavat sekä opintojen rakenne. Paikalla myös opintojen ryhmänohjaaja! Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan opinnoista lisää!


PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSTEET (6 op)

 • AIKP011 Aikuiskasvatustiede: tieteenala ja toimintakentät (3 op)
 • AIKP012 Aikuiskasvatuksen yhteiskunnalliset kysymykset (3 op)

AIKUISEN ELÄMÄNKULKU JA OPPIMINEN (6 op)

 • AIKP021 Aikuisen elämänkulku (3 op)
 • AIKP022 Aikuisen oppiminen (3 op)

AIKUISKASVATUSTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET (5 OP)

 • AIKP031 Aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet (5 op)

AIKUISEN OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OPPIMISEN OHJAAMINEN (8 OP)

 • AIKP049 Työ, oppiminen ja ammatillinen identiteetti (4 op) TAI
 • AIKP050 Koulutus, ohjaus ja toimijuus (4 op) TAI
 • AIKP051 Sivistyksellinen aikuiskasvatus (4 op)

       JA

 • AIKP047 Pedagoginen kehittämishanke (4 op) TAI
 • AIKP048 Organisaation kehittämishanke (4 op)


Suoritustavat:

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Voit siis suorittaa opintojasi omaan tahtiisi - oppimistehtävien palautuspäivät, tenttipäivät sekä verkkokurssien ajankohdat rytmittävät opintojasi. Lähiopetusta opinnoissa ei ole - sen sijaan saat opintoihisi ryhmän tuen! Aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa järjestämme ryhmänohjausta n. 1-2 krt/kk, jolloin sinulla opiskelijana on mahdollisuus tavata kanssaopiskelijoita, kysyä, pohtia ja opiskella myös yhdessä! Olet tervetullut ryhmänohjaukseen silloin kuin sinulle sopii, kokoontumisaikataulut saat opintojen aikana sähköpostitse. Ryhmänohjaajaan voit olla tarvittaessa yhteydessä myös muutoin - yhteystiedot saat opintojen alkaessa.

Opintojen rakenne

 • Infotilaisuus opinnoista 15.9.2016

  Infotilaisuus opinnoista 15.9.2016

  Aika ja paikka

  Aikuiskasvatustieteen opinnoista järjestetään yhteinen aloitusinfo torstaina 15.9. klo 16.30 alkaen Mikkelin kesäyliopistossa
  , Lönnrotinkatu 5, MIKKELI.

  Sisältö
  Tässä aloitusinfossa käydään lävitse mm. opintoihin ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisterijärjestelmään, Oppimateriaali-Kopan toiminta sekä avoimen yliopiston opintokäytänteet, opiskelutavat sekä opintojen rakenne. Paikalla myös opintojen ryhmänohjaaja!

  Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan opinnoista lisää!

 • Aikuiskasvatustiede: tieteenala ja toimintakentät 3 op - AIKP011

  Aikuiskasvatustiede: tieteenala ja toimintakentät 3 op - AIKP011

  Aikuiskasvatus ja –koulutus kytkeytyvät yhteiskunnallisiin muutoksiin monin tavoin. Uudenlaiset ja kehittyvät työyhteisöt ja työelämän osaamisvaatimukset pakottavat ja mahdollistavat uudelleenkouluttautumisen ja oman osaamisen päivittämisen. Opintojaksossa tarkastellaan aikuiskasvatustiedettä monitieteisenä ja ajankohtaisena tieteenalana. Lisäksi perehdytään aikuiskasvatustieteen toimintakenttiin. Toimintakenttien tarkastelussa painottuu vapaan sivistystyön kenttä.

  Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

  Osaamistavoitteet:
  AIKP011-jakson tehtyään opiskelija osaa
  • hahmottaa aikuiskasvatustiedettä tieteenalana ja toimintakenttinä ja jäsentää aikuiskasvatustieteen kehitysvaiheita
  • tarkastella oman paikkakuntansa aikuisille suunnattua koulutustarjontaa erityisesti vapaan sivistystyön kentällä
  • tunnistaa omat opintonsa aikuiskasvatuksen toimintakentässä

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Aikuiskasvatuksen yhteiskunnalliset kysymykset 3 op - AIKP012

  Aikuiskasvatuksen yhteiskunnalliset kysymykset 3 op - AIKP012

  Aikuiskasvatus- ja koulutus kytkeytyvät yhteiskunnan kehittymiseen. Uudenlaiset ja kehittyvät työyhteisöt pakottavat kouluttautumaan uusiin tehtäviin ja oppimaan uutta.  Yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät aikuiskasvatuksen arvopohjan ja tavoitteiden jatkuvaa tarkastelua. Opintojaksossa tutustutaan yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka ovat aikuiskoulutuksen laajenemisen taustalla.

  Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

  Osaamistavoitteet:
  AIKP012-jakson tehtyään opiskelija osaa
  • hahmottaa ja tunnistaa aikuiskoulutuksen laajentumisen taustalla olevia yhteiskunnallisia muutoksia
  • jäsentää ja kuvailla elinikäisen oppimisen käsitteitä ja prosesseja
  • tarkastella kriittisesti työn muutosta ja elinikäistä oppimista

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Aikuisen elämänkulku 3 op - AIKP021

  Aikuisen elämänkulku 3 op - AIKP021

  Ihmisen kehitystä on perinteisesti tutkittu pääosin psykologisesta näkökulmasta. Tutkimusten avulla on luotu erilaisia teorioita ihmisen elämänkaaresta ja siitä, mitä kuhunkin elämänkaaren vaiheeseen tyypillisesti sisältyy. Viime vuosikymmeninä on herännyt mielenkiinto myös elämänkulun sosiologista tutkimusta kohtaan. Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään aikuisen kehitystä psykologisten elämänkaariteorioiden ja sosiologisen elämänkulkututkimuksen näkökulmista.

  Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

  Osaamistavoitteet:
  AIKP021-jakson tehtyään opiskelija osaa:
  • hahmottaa ja tunnistaa ihmisen elämänkaareen ja elämänkulkuun liittyviä keskeisiä käsitteitä
  • jäsentää psykologisia ja sosiologisia näkökulmia, tutkimustuloksia ja teorioita aikuisuuden elämänvaiheisiin ja kehitysympäristöihin
  • tarkastella perustellen kirjallisuudessa esiintuotuja tutkimustuloksia ja teorioita

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Aikuisen oppiminen 3 op - AIKP022

  Aikuisen oppiminen 3 op - AIKP022

  Käsitykset siitä, mitä oppiminen on ja miten oppimista voidaan edistää, ovat vaihdelleet historian saatossa. Näitä perusolettamuksia, joita kulloinkin tehdään oppimisen luonteesta, kutsutaan oppimiskäsityksiksi. Opintojakson tavoitteena  on perehtyä aikuisen oppimiseen, tutkivaan oppimiseen ja erilaisiin oppimiskäsityksiin.

  Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

  Osaamistavoitteet:
  AIKP022-jakson tehtyään opiskelija osaa:
  • tunnistaa ja jäsentää oppimiskäsityksiä
  • hahmottaa aikuisen oppimisen erityispiirteitä sekä tarkastella tutkivan oppimisen mallia aikuisen oppimisessa

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 5 op - AIKP031

  Aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 5 op - AIKP031

  Aikuiskasvatustieteellisen  tutkimuksen perusteet –opintojakso johdattelee aikuiskasvatustieteen tutkimuksellisiin lähtökohtiin, eri tutkimuskohteisiin ja osa-alueisiin. Opintojaksolla muodostetaan yleisnäkemys tieteellisestä tutkimuksesta ja aikuiskasvatustieteen näkökulmista sekä aikuiskasvatustieteen sijoittumisesta   tieteiden kenttään. Jaksossa tutustutaan kirjallisuuden kautta tutkimusprosessin kulkuun ja yleisiin periaatteisiin. Jaksossa perehdytään myös siihen, millaisilla menetelmillä aikuiskasvatustieteellistä tietoa hankitaan.

  Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

  Osaamistavoitteet:
  AIKP031-jakson tehtyään opiskelija osaa:
  • hahmottaa laadullisen ja määrällisen aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen piirteitä ja tieteellisen ajattelun perusteita
  • tarkastella tutkimusartikkeleita tutkimuksellisten pääpiirteiden kautta
  • jäsentää tutkimusprosessin vaiheet ja laatia alustavan tutkimussuunnitelman
  • tunnistaa tutkimuksen tekoa sitovat eettiset periaatteet

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Työ, oppiminen ja ammatillinen identiteetti 4 op - AIKP049

  Työ, oppiminen ja ammatillinen identiteetti 4 op - AIKP049

  Opintojaksossa perehdytään aikuisen oppimiseen erilaisissa työkonteksteissa sekä asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymiseen. Työkonteksteissa tapahtuva oppiminen on aikuisen elämässä merkittävää ja luonteeltaan monimuotoista.

  Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • hahmottaa työssä oppimisen keskeiset käsitteet ja ilmiöt
  • tunnistaa ja jäsentää ammatillisen identiteetin kehittymisen prosessin
  • tarkastella oppimisen, työn ja ammatillisen identiteetin sisältöjä ja arvioida niitä käytännössä

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Koulutus, ohjaus ja toimijuus 4 op - AIKP050

  Koulutus, ohjaus ja toimijuus 4 op - AIKP050

  Opintojaksossa tarkastellaan aikuisen oppimisen ohjaamista. Ohjaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia ohjauskäytäntöjä, joiden tavoitteena on ohjattavan ammatillinen kasvu. Ohjauksen avulla voidaan kehittää mm. ammattikäytänteitä, osaamista ja toimijuutta. Toimijuus rakentuu sosiaalisesti, ja se korostaa yksilöllistä kokemusta ja valintoja.

  Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

  Osaamistavoitteet: 
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • hahmottaa kokemuksen, dialogisuuden, reflektion ja toimijuuden käsitteet
  • tarkastella kokemuksen, dialogisuuden, reflektion ja toimijuuden ilmenemistä ja merkitystä koulutuksessa ja ohjauksessa
  • tunnistaa ja jäsentää valitsemaansa aikuisten ohjauksen menetelmää ja/tai arvioida omaa rooliaan kouluttajana ja omia kehitystarpeitaan

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Sivistyksellinen aikuiskasvatus 4 op - AIKP051

  Sivistyksellinen aikuiskasvatus 4 op - AIKP051

  Yhteiskunnan ja työelämän muutokset haastavat aikuiskoulutuksen tarjontaa vastaamaan muuttuneisiin koulutustarpeisiin. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tapahtuva opiskelu on usein opiskelijan omista tavoitteista lähtevää sivistyksen ydintä vahvistavaa omaehtoisen kouluttautumisen kautta tietoa ja ilmiöiden ymmärtämistä lisäävää. Opintojaksolla perehdytään vapaan sivistystyön tehtävään sekä vapaan sivistystyön sijoittumiseen muuttuvassa yhteiskunnassa.

  Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

  Osaamistavoitteet:
  AIKP051-jakson tehtyään opiskelija osaa
  • hahmottaa vapaan sivistystyön käsitteen ja tehtävät
  • tarkastella ja jäsentää vapaan sivistystyön merkitystä osana nykyaikaista aikuiskasvatusta
  • tunnistaa vapaan sivistystyön tavoitteita ja tehtävää teknologisoituvassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Pedagoginen kehittämishanke 4 op - AIKP047

  Pedagoginen kehittämishanke 4 op - AIKP047

  Muuttuva yhteiskunta ja työelämä haastavat kehittämään oppimis- ja toimintaympäristöjä. Aikuiskasvatustiede pyrkii vastaamaan haasteeseen tutkimuksella. Tutkimustiedon ja reflektion avulla voidaan tiedostaa ongelmia, mikä mahdollistaa kehityksen. Opintokokonaisuuden päättävässä opintojaksossa sovelletaan jakson tutkimuskirjallisuutta ja opintokokonaisuudessa opittua rajattuun pedagogiseen kehittämishankkeeseen jossain itselle tutussa ympäristössä.

  Kurssit AIKP047 ja AIKP048 ovat keskenään vaihtoehtoisia.

  Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • hahmottaa kehittämistä vaativan didaktisen prosessin vaiheet (tavoitteet, toteutus, arviointi)
  • tunnistaa ja jäsentää aikuiskasvatustieteellisiä oppimisen ja arvioinnin teorioita koulutustilaisuuden/koulutuksen/kurssin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
  • tarkastella kehittymisen haasteita sekä
  • tarkastella kriittisesti asennettaan ohjaustyötä ja oppimista kohtaan

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Organisaation kehittämishanke 4 op - AIKP048

  Organisaation kehittämishanke 4 op - AIKP048

  Muuttuva yhteiskunta ja työelämä haastavat kehittämään oppimis- ja toimintaympäristöjä. Aikuiskasvatustiede pyrkii tutkimuksella vastaamaan haasteeseen. Tutkimustiedon ja reflektion avulla voidaan tiedostaa ongelmia, mikä mahdollistaa kehityksen. Opintokokonaisuuden päättävässä opintojaksossa  sovelletaan jakson tutkimuskirjallisuutta ja opintokokonaisuudessa opittua rajattuun organisaation kehittämishankkeeseen jossain itselle tutussa  ympäristössä.

  Kurssit AIKP047 ja AIKP048 ovat keskenään vaihtoehtoisia.

  Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja.

  Osaamistavoitteet:
  AIKP048-jakson tehtyään opiskelija osaa
  • hahmottaa työympäristöstä kehittämistä vaativan kohteen
  • nimetä ja suunnitella aikuiskasvatuksen kenttään sijoittuvan kehittämishankkeen
  • jäsentää omaa työyhteisöään aikuiskasvatustieteellisen teoriatiedon avulla

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

Opintomaksu
395 €, ja maksu sisältää Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

16.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi