Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus
25 op

Opintojen kuvaus

Monikulttuurisuuden opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on:

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä;
 • perehdyttää etnisyyteen, etnisen identiteetin perusteisiin, etnisten konfliktien ja rasismin selityksiin;
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan, teorioihin ja poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin sekä globaaleihin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin;
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Opetuksen toteuttaminen
Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena Mikkelin kesäyliopistossa. Opintoihin sisältyy sekä tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä että verkkotehtäviä ja -luentoja verkko-oppimisympäristössä. Opinnot suoritetaan osallistumalla aktiivisesti opintoryhmätyöskentelyyn, lukemalla oheiskirjallisuutta, kirjoittamalla oppimispäiväkirja / essee tai osallistumalla kirjalliseen tenttiin.

Pakolliset jaksot suoritetaan lukuvuoden aikana, valinnaisia opintojaksoja on mahdollista suorittaa vielä seuraavana syksynä 31.12.2017 asti. Opintojaksojen tarkat kuvaukset löydät alta klikkaamalla opintojakson nimeä.


Opintojaksot:

I   Pakolliset opinnot, 16 op:

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op (verkkoluennot ja opintoryhmätapaaminen 8.10., luentopäiväkirjan laatiminen, tentti)
 • Siirtolaisuus 5 op (verkkoluennot ja opintoryhmätapaaminen 19.11., kirjatentti)
 • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op (verkkoluennot, luentopäiväkirja, tehtävät, opintoryhmätapaaminen 11.2., kirjatentti)


II  Lisäksi suoritetaan valinnaisia opintojaksoja vähintään 9 op:

 • Monikulttuurinen terveydenhuolto  3 op
 • Uskonto ja monikulttuurisuus  3 op
 • Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli  3 op
 • Monikielisyys ja kielipolitiikka  3 op
 • Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät  3 op
 • Kulttuuristen kohtaamisten historiaa  3 op

Opintojen rakenne

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op

  Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op

  Aikataulu

  vko 37           Itsenäisesti katsottava verkkoluento                                  

  -                     Itsenäistä työskentelyä

  vk 40             Opintoryhmä la 8.10. klo 10-15

  -                     Itsenäistä työskentelyä

  vko 42           Itsenäisesti katsottava verkkoluento

  Sisältö
  Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jonka aikana tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin.

  Osaamistavoitteet
  Kurssin tavoitteena on tutustua monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan sekä teoreettisiin näkökulmiin. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

  Suoritustapa
  Verkkoluentomateriaali moodlessa (itsenäinen työskentely), ryhmätapaaminen tuutorin johdolla ja verkkoluento/luentotallenne (2 x 1h). Työskentelyä opintoryhmässä. Kirjatentti ja oppimispäiväkirja.

  Tentti
  Keskiviikko 16.11., 14.12. ja 18.1.2016, klo 18-21.
  1. varsinainen tentti + 2 uusintamahdollisuutta.

  HUOM! Ylimääräinen rästitentti keskiviikkona 6.9. klo 17-20. (Huom! Edellyttää, että opiskelijalla on hyväksytty merkintä oppimispäiväkirjasta, oppimispäiväkirjoja EI enää arvioida.)
  Ilmoittautuminen tenttiin 15.8. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon.


  Arviointi
  Luennot ja kirjallisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena asteikolla 0-5. Luentopäiväkirjan arviointi hyväksytty/hylätty.

  Luennoitsija
  BhD, dosentti Johanna Leinonen

  Opintoryhmän tuutor
  Minna Hallikainen

  Kirjallisuus
  1. Saukkonen, Pasi 2013: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot.
  JA
  2.Dahlstedt, Magnus & Neergaard, Anders (eds.) 2015: International Migration and Ethnic Relations. Critical Perspectives. Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva pakollinen opintojakso.

 • Siirtolaisuus 5 op

  Siirtolaisuus 5 op

  Aikataulu

  vko 43/44     Itsenäisesti katsottava verkkoluento                                         

  -                     Itsenäinen työskentely

  vko 45           Opintoryhmä la 19.11. klo 10-15

  -                     Itsenäinen työskentely

  vko 48           Itsenäisesti katsottava verkkoluento  

  Sisältö
  1.Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat
  2.Siirtolaisuus globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä
  3.Suomalaisen siirtolaisuuden historia
  4.Ulkomaalaisten maahanmuuton ja pakolaisuuden historia Suomessa
  5.Maahanmuuton yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset (Suomessa)

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista.

  Suoritustapa
  Verkkoluentomateriaali moodlessa (itsenäinen työskentely), ryhmätapaaminen tuutorin johdolla ja verkkoluento (2 x 1h). Työskentelyä opintoryhmässä. Kirjatentti.

  Tentti
  Keskiviikko 14.12.2016, 18.1. ja 15.2.2017, klo 18-21.
  1. varsinainen tentti + 2 uusintamahdollisuutta.

  HUOM! Ylimääräinen rästitentti keskiviikkona 6.9. klo 17-20. (Huom! Edellyttää, että opiskelijalla on hyväksytty merkintä oppimispäiväkirjasta, oppimispäiväkirjoja EI enää arvioida.)
  Ilmoittautuminen tenttiin 15.8. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon.

  Luennoitsija
  Dosentti Ismo Söderling

  Opintoryhmän tuutor
  Minna Hallikainen

  Arviointi
  0-5. 

  Kirjallisuus
  1. Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013: Muuttajat.
  2. Mubarak, Yusuf M., Nilsson, Eva & Saxén, Niklas 2015: Suomen somalit. Into Kustannus Oy.
  3. Artikkeli: Theories of International Migration: A Review and Appraisal? by Douglas S. Massey et.al. (2011):

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva pakollinen opintojakso.

 • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op

  Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op

  Aikataulu (opintoryhmätapaamisen aikataulu vahvistetaan syksyn aikana)

  vko 3-5      Itsenäistä työskentelyä (Moodle-ohjeiden mukaisesti)                            

  vko 6       Opintoryhmä la 11.2. klo 10-15 Mikkelin kesäyliopistossa.
                   Jakson työskentely verkossa 16.1. alkaen siten, että jokaiselle
                   viikolle aina 19.2. saakka on ajastettu tehtäviä. Oppimispäiväkirjan
                   palautus on 27.2. Kotouttaminen-kurssin alueella on nyt myös
                   luotuna ryhmä Mikkeli (Mikkelin kesäyliopiston opiskelijoille).

  vko 7       Itsenäistä työskentelyä (oppimispäiväkirjan viimeistely)

  Sisältö
  Opintojaksolla perehdytään kotouttamispolitiikkaan ja -palveluihin sekä monikulttuurisessa toimintaympäristössä tarvittaviin ammatillisiin käytäntöihin. Monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ammatillisten tietojen, taitojen ja vuorovaikutuksen näkökulmista.

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, perheen ja yksilöiden näkökulmista.

  Suoritustapa

  Verkkoluentomateriaali moodlessa (itsenäinen työskentely), ryhmätapaaminen tuutorin johdolla ja verkkoluennot. Työskentelyä opintoryhmässä. Oppimispäiväkirja (palautus on 27.2. mennessä). Kirjatentti.

  Tentti

  Keskiviikko 15.3., 12.4. ja 17.5.2017, klo 18-21.
  1. varsinainen tentti + 2 uusintamahdollisuutta.

  HUOM! Ylimääräinen rästitentti keskiviikkona 6.9. klo 17-20. (Huom! Edellyttää, että opiskelijalla on hyväksytty merkintä oppimispäiväkirjasta, oppimispäiväkirjoja EI enää arvioida.)
  Ilmoittautuminen tenttiin 15.8. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon.

  Luennoitsija

  Professori Merja Anis
   
  Arviointi
  Dosentti Anne Puuronen

  Opintoryhmän tuutor
  Minna Hallikainen

  Arviointi
  0-5. Verkkomateriaali ja kirjallisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

  Kirjallisuus
  Tentitään kaksi teosta seuraavista:
  1.Huttunen, Laura 2002: Kotona, maanpaossa, matkalla. Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämänkerroissa
  2.Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.) 2010: Maahanmuutto ja sukupolvet.
  3.Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.) 2005:Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.
  4.Peltola, Marja 2014: Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva pakollinen opintojakso.

 • Valinnaiset opintojaksot (vähintään 9 op)

  Valinnaiset opintojaksot (vähintään 9 op)

  Valinnaisia opintoja suoritetaan vähintään 9 op.

 • Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op

  Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op

  Sisältö
  Tutustutaan aihealustusten ja niihin liittyvän esseen avulla monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Käsitellään sitä, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, eli myös ammattilaisen, käsityksiin terveydestä ja sairaudesta. Käsitellään pakolaisten terveydenhuoltoa, jolloin palveluntarjoaja joutuu usein kohtaamaan oman elämänkokemuksensa ulkopuolisia rankkoja taustoja.

  Osaamistavoitteet
  Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurillisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään ja sairaudestaan, ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta terveydenhuollon potilaskohtaamisissa.

  Suoritustapa
  Verkkoluentomateriaali moodlessa (itsenäinen työskentely 9.3.-23.3.) ja opintoryhmätapaaminen Mikkelin kesäyliopistossa la 18.3. klo 10-15.
  Työskentely opintoryhmässä 6 tuntia. Essee ja oppimispäiväkirja (palautus 30.4. mennessä).

  Arviointi
  0-5.

  Kirjallisuus
  Pakollinen lukemisto:
  Kleinman, Arthur & Benson, Peter (2006): Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It. PLoS Med 3(10): e294.
  Biehl, João (2004): Life of the mind: The interface of psychopharmaceuticals, domestic economies, and social abandonment. American Ethnologist, 31: 475 - 496.

  Valinnainen lukemisto: Täydentyy myöhemmin

  Lisätietoja

  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op.)

 • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op

  Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op

  Sisältö
  Opintojaksossa saadaan kokonaiskuva tämän päivän uskontotilanteessa Suomessa ja keskitytään lisääntyvän monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityishuomiota kiinnitetään islamia koskeviin kysymyksiin.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää uskonnon merkityksen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Hän tuntee nykypäivän Suomen monikulttuurisen ja moniuskontoisen kentän pääpiirteet. Hän osaa soveltaa oppimaansa tarkastelemalla uskonnon ja maahanmuuton suhdetta suomalaisessa kulttuurissa.

  Suoritustapa
  Verkkoluentomateriaali moodlessa (itsenäinen työskentely 6.-.27.4.) ja opintoryhmätapaaminen Mikkelin kesäyliopistossa la 22.4. klo 10-15.
  Työskentely opintoryhmässä 6 tuntia. Essee (palautus 31.5. mennessä) tai kirjallinen tentti (15.3., 12.4. ja 17.5.2017, klo 18-21). Ilmoittaudu tenttiin viim. 7 vrk ennen tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

  Arviointi
  0-5.

  Kirjallisuus
  1.Gerd Baumann 1999: Multicultural Riddle. Rethinking national, ethnic, and religious identities.
  2.Tuomas Martikainen 2013: Religion, Migration, Settlement: Reflections on Post-1990 Immigration to Finland.

  Lisätietoja

  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op).

 • Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op

  Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op

  Sisältö
  Kurssin sisällöt käsittelevät monikulttuurista nuorisoa, politiikkaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa, pohjoismaista näkökulmaa kolonialismin historiaan, sukupuoleen ja monikulttuurisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia debatteja sekä turvapaikkapolitiikkaa.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija oppii analysoimaan etnisyyden ja rodullistavien käytäntöjen sekä nationalismin ja rasismin merkitystä monikulttuurisissa yhteiskunnissa ja globalisoituvassa maailmassa. Tavoitteena on myös ymmärtää, miten sukupuoleen liittyvät jaottelut yhdistyvät käsityksiin etnisyydestä ja rodusta sekä mitä seurauksia tällä on yhteiskunnallisille prosesseille.

  Suoritustapa
  Kirjallisuustentti 15.3., 12.4. tai 17.5.2017, klo 18-21. Ilmoittaudu kirjatenttiin 7 vrk aiemmin s-postitse tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

  Arviointi
  0-5.

  Kirjallisuus
  Ensisijaisesti suoritetaan opintoryhmätyöskentely ja siihen liittyvä kirjallisuus ja tehtävät. Mikäli tämä ei ole mahdollista voi nämä korvata tenttimällä seuraavat teokset:
  1.Keskinen, Tuori, Irni &Mulinari 2009: Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region.
  2.Puuronen 2011: Rasistinen Suomi.

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op).

 • Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op

  Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op

  Sisältö
  Opintojaksossa saadaan tuntuma monikielisyyden ilmiöön ja käsitteisiin. Opiskelija saa myös käsityksen siitä, miten yksilön omassa arjessaan käyttämät kielet suhteutuvat ympäristön valtakieleen ja miten kielten status vaikuttaa niiden asemaan ja säilymiseen.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija osaa hahmottaa monikielisyyden merkityksen nykymaailmassa yhteiskunnan, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden mukanaan tuoman monikielisyyden ja näkee sen sekä haasteena että resurssina yhteiskunnassa.

  Suoritustapa
  Kirjallisuustentti 15.3., 12.4. tai 17.5.2017, klo 18-21. Ilmoittaudu kirjatenttiin 7 vrk aiemmin s-postitse tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

  Arviointi
  0-5.

  Kirjallisuus

  • Dufva, Hannele - Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli, 29:1, s. 1 - 14. Saatavissa osoitteessa

  • Latomaa, Sirkku (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. Sivut 16 - 25, 36 - 56, 156 - 162, 179 - 186. Saatavissa osoitteessa

  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus 2014. Liitteet 1, 2 ja 3. Sivut 446 - 472. Saatavissa Opetushallituksen sivuilta osoitteesta

  • Johansson, Marjut - Pyykkö, Riitta (toim.) 2005: Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Gaudeamus, Helsinki. S. 283 - 357.

  • Aronin, Larissa - Hufeisen, Britta 2009: The exploration of multilingualism. John Benjamins, Amsterdam. S. 1 - 88, 121 - 138, 155 - 160.

  • Blommaert, Jan - Rampton, Ben: Language and Superdiversity. Diversities Vol. 13, No. 2, 2011. S. 1 - 21. ISSN2079-6595. Saatavissa osoitteessa

  • Aronin, Larissa - Singleton, David: Multilingualism as a New Linguistic Dispensation. International Journal of Multilingualism. Vol. 5, No. 1, 2008. S. 1 - 16. Saatavissa osoitteesta Multilingualism as a New Linguistic Dispensation.

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op).

 • Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op

  Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op

  Osaamistavoitteet
  Opintojakso perehdyttää opiskelijan monikulttuurisuuden ja globaalien väestönliikkeiden poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Opintojakson avulla opiskelija kykenee hahmottamaan monikulttuurisuuden ja migraation asettamia haasteita poliittisille järjestelmille, sekä ymmärtämään erityisesti turvallisuuteen ja globaaliin hallintaan liittyviä kysymyksiä, joita monikulttuurisuuteen saattaa liittyä.

  Suoritustapa
  Kirjallisuustentti 15.3., 12.4. tai 17.5.2017, klo 18-21. Ilmoittaudu viim. 7 vrk ennen tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

  Arviointi
  0-5.

  Kirjallisuus
  Berezin, M. 2009. Illiberal Politics in Neoliberal Times: Culture, Security and Populism in the New Europe
  Castles, S., H. de Haas and M. J. Miller. 2013. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 5. laitos

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op).

 • Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op

  Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op

  Sisältö
  Kulttuurisia kohtaamisia tarkastellaan historiallisesta näkökulmasta. Tenttikirjallisuus keskittyy saamelaisten ja suomalaisten kohtaamisten historiaan.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kulttuuristen kohtaamisten luonnetta ja kulttuurien välisten suhteiden muotoja historiallisesta näkökulmasta.

  Suoritustapa
  Kirjallisuustentti 15.3., 12.4. tai 17.5.2017, klo 18-21 (ilm. viim. 7 vrk aiemmin s-postitse tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi) tai essee (palautus 30.4. mennessä).

  Arviointi
  0-5.

  Kirjallisuus
  Lehtola, Veli-Pekka 2012: Saamelaiset suomalaiset - kohtaamisia 1896 - 1953.

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op).

Opintomaksu
440 e, ja maksu sisältää Turun yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 26.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi