Henkilöstöjohtaminen perusopinnot
  (28 op) (JY)
 

Opintojen kuvaus

Henkilöstöjohtaminen opintojen avulla opiskelija perehtyy henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen sekä erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työyhteisön hyvinvoinnin kysymyksiin sekä moninaisen henkilöstön johtamisen haasteisiin.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Pakolliset opintojaksot (24 op)

 • YTPP210 Yrityksen johtamisen ja johtajuuden perusteet (6 op)
 • YJOA240 Henkilöstöjohtaminen (6 op)
 • YJOA250 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)
 • YJOA260 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)

Jos pakollinen opintojakso on suoritettu muun opintokokonaisuuden tai muun tutkinnon yhteydessä, sen sijasta on suoritettava valinnaisia opintojaksoja niin paljon, että kokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 28 opintopistettä.

Valinnaiset opintojaksot (valitaan 4-5 op)

 • YJOA264 Henkilöstön rekrytoinnin ja arvioinnin perusteet (4 op)
 • YJOA267 Diversiteettijohtamisen perusteet (4 op)
 • YJOA450 Yritys- ja johtamisetiikka (5 op)

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opiskelija laatii HOPS:n osana jaksoa TTKY112 Tavoitteena taloustieteet (1 op), joka suoritetaan ennen pakollisia opintojaksoja. Tarkemmat ohjeet HOPS:n laatimisesta löydät Koppa-portaalista jakson TTKY112 alta.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

 • tietää keskeiset henkilöstöjohtamisen teoriaperinteet ja käytännöt ja osaa arvioida niiden merkitystä käytännön henkilöstöjohtamisessa
 • hallitsee erityisesti henkilöstöjohtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin perusteet
 • tuntee henkilöstöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan aiheeseen
 • osaa etsiä tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytäntöön
 • ymmärtää myös vastuullisen henkilöstöjohtamisen roolin ja tärkeyden organisaatioiden käytännön toiminnassa
Maksut                            

Opintokokonaisuuden (28 op) hinta 495 € sisältää kesäyliopiston järjestämän opetuksen ja Jyväskylän avoimen yliopiston perimän rekisteröintimaksun. Ks. peruutusmaksut www.mikkelinkesayliopisto.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 14.11.2014 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, tai ilmoittautumislomakkeella. 

Paikka

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Pakolliset opintojaksot (24 op)

YTPP210 Yrityksen johtamisen ja johtajuuden perusteet (6 op)

Aika: pe-la 28.-29.11.2014
(pe-ilta ja la-päivä, tarkemmat kellonajat ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja: KTT Tommi Auvinen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä
• tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja koko organisaation näkökulmista
• ymmärtää etiikan ja arvojen merkityksen johtamistyössä
• ymmärtää strategisen johtamisen sisältöä
• eritellä johtamista eri organisaatiotasojen ja toimintaympäristöjen mukaan
• ymmärtää johtamisen historiallisen kehityksen merkityksen nykypäivän johtamiselle
• eritellä ja vertailla erilaisia johtamisen toimintamalleja ja niiden muutoksia
• arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan esimiehen työhön

Sisältö:
• johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
• johtamisajattelun ja johtajuuden teorioiden kehitys
• strateginen johtaminen
• organisaatio ja ympäristö
• arvot, yrityskulttuuri ja johtaminen
• vastuullinen liiketoiminta
• johtamisen ajankohtaisia teemoja

Suoritustapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät

Kirjallisuus:
• Lämsä, A-M & T. Hautala 2004 (tai uudempi). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita: Helsinki.
• Tienari, J. & S. Meriläinen. 2009. Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. WSOY: Helsinki.

Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi jakso TTKY112 Tavoitteena taloustieteet (1 op).

Jakson hinta: 130 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 60 €)
 

YJOA240 Henkilöstöjohtaminen (6 op)

Aika: Helmikuu 2015, pe-ilta ja la-päivä (tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja: KTT Tommi Auvinen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriaperinteet ja ymmärtää niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä ja tutkimuksessa
• eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja ja niiden muutossuuntia
• arvioida ja pohtia omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön
• etsiä ja perustella tärkeitä henkilöstöjohtamisen tutkimusaiheita toteuttaa tutkivalla otteella pienimuotoisen selvityksen jostakin henkilöstöjohtamisen osa-alueesta
• tuottaa selkeän ja tieteellisten kirjoitusohjeiden mukaan tehdyn raportin selvityksestä
• ymmärtää henkilöstöjohtamisen tärkeyden organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti

Sisältö:
• henkilöstöjohtamisen kokonaisuus, koulukunnat, historiallinen kehitys ja roolit
• strateginen henkilöstöjohtaminen
• henkilöstöjohtamisen ammatilliset käytännöt
• organisaatiokulttuuri ja muutoksen johtaminen
• esimiestyö
• osaamisen johtaminen
• urajohtaminen
• diversiteettinäkökulma henkilöstöjohtamiseen

Suoritustapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät

Kirjallisuus:
• Viitala, R. 2007. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.
• Österberg, M. 2009. Henkilöstöasiantuntijan käsikirja. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari. TAI Kauhanen, J. 2009. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Helsinki: WSOYpro Oy.
•Tieteelliset julkaisut, joista osa englanninkielisiä (saatavilla ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta).

Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi jakso YTPP210 Yrityksen johtamisen ja johtajuuden perusteet (6 op).

Jakson hinta: 130 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 60 €)
 

YJOA250 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)

Aika: la 28.3.2015, klo 11.00 - 16.00

Opettaja: KTM Piia Leppämäki

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä työhyvinvoinnin luonteen yksilön ja organisaation näkökulmista
• arvioida työhyvinvointia organisaation strategisena tekijänä
• arvioida mahdollisuuksia työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen työorganisaatiossa
• käyttää aiheeseen liittyvää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan suunnittelun pohjana
• tuottaa ryhmässä pienimuotoisen ohjelman työhyvinvoinnin edistämiseksi (kuvitteellisessa) organisaatiossa ja perustella sitä muille
• seurata ja reflektoida omaa työhyvinvointiaan

Sisältö:
• työhyvinvoinnin tasot ja näkökulmat: työn merkitys, stressi, työuupumus, työn ilo
• työn muutos työhyvinvoinnin taustalla
• kriittiset näkemykset
• työhyvinvoinnin tutkimus
• työhyvinvoinnin johtamisen mahdollisuudet

Suoritustapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät, verkkokurssi

Kirjallisuus:  Kurssin aikana käytettävät tieteelliset ja ammatilliset artikkelit

Jakson hinta: 130 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 60 €)
 

YJOA260 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)

Aika: la 9.5.2015, klo 10.00 - 16.00

Opettaja: KT Kirsi-Marja Saurén

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettisen taustan
• vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia
• suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä
• arvioida oman ryhmänsä sekä toisten ryhmien työtä ja tuotoksia

Sisältö:
• Johdon ja henkilöstön kehittämisen
• johtamis- ja organisaatioteoreettinen ajankohtainen keskustelu, lähtökohdat ja historiallinen tausta
• tehtäväkenttä, roolit ja vaikuttaminen
• trendit (strategiat, prosessit, työkalut ja mallit)

Suoritustapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät

Kirjallisuus:
Tieteelliset artikkelit (saatavilla ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-kopasta).

Jakson hinta: 130 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 60 €)

Huom!

Jos pakollinen opintojakso on suoritettu muun opintokokonaisuuden tai muun tutkinnon yhteydessä, sen sijasta on suoritettava valinnaisia opintojaksoja niin paljon, että kokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 28 opintopistettä.

Valinnaiset opintojaksot (valitaan 4-5 op):
YJOA264 Henkilöstön rekrytoinnin ja arvioinnin perusteet (4 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää rekrytoinnin merkityksen osana organisaation henkilöstösuunnittelua
• kuvata rekrytointiprosessin vaiheet, käytänteet ja menetelmät
• arvioida erilaisia rekrytointimenetelmiä, -kriteereitä ja niihin liittyviä käsitteitä
• kuvailla henkilöarvioinnin keskeiset käsitteet ja menetelmät
• määritellä henkilöarvioinnin keskeiset käsitteet, tavoitteet ja käytänteet

Sisältö:
• Rekrytoinnin strategiat, menetelmät ja prosessit
• Henkilöarvioinnin lähtökohdat, menetelmät, luotettavuus, etiikka ja haasteet
• Rekrytoinnin ja henkilöarvioinnin trendit ja tutkimus

Suoritustapa: Kirjatentti. Tenttimismahdollisuus nimettyinä avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä
(tenttipäivät löytyvät Kopasta jakson kohdalta).

Kirjallisuus:
• Vaahtio, E-L. 2005. Rekrytointi menestystekijänä. Helsinki: Edita.
• Honkanen, H. (toim.) 2005. Henkilöarviointi työelämässä. Helsinki: Edita.
•Tieteelliset artikkelit (saatavilla ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta).

Jakson hinta: 105 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 40 €)

YJOA267 Diversiteettijohtamisen perusteet (4 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• hallita diversiteetin johtamiseen tarvittavat tiedot ja taidot
• tunnistaa työyhteisöjen diversiteetin ja sen seuraamuksia
• ymmärtää johtajan ja organisaatiokulttuurin merkityksen diversiteettiasioiden suunnittelussa
• selittää johtajuuden teoriaperinteen ja analysoida sitä diversiteetin näkökulmasta
• toimia diversiteetin suhteen luovasti henkilöstöjohtamisessa ja parantaa siten organisaation toimintakykyä
• ymmärtää tasavertaisuuden keskeisyyden ja edistää sitä työyhteisöissä

Sisältö:
• diversiteetin käsite ja historia
• johtajuus diversiteetin näkökulmasta: monikulttuurisuuden johtaminen, ikäjohtaminen, johtaminen ja sukupuoli, johtaminen ja vammaisuus, johtaminen ja seksuaalinen suuntautuneisuus
• diversiteetin johtamisen käytännöt, strategiat ja hyödyt
• diversiteetin johtaminen osana henkilöstöjohtamista
• diversiteetti organisaatioiden kontekstissa

Suoritustapa: Oppimistehtävä tai tentti. Tenttimismahdollisuus nimettyinä avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä
(tenttipäivät löytyvät Kopasta jakson kohdalta).
Oppimistehtävän voit palauttaa koska tahansa opinto-oikeutesi aikana, huomioithan kuitenkin, että tehtävät otetaan arvioitaviksi mainittuina päivinä.

Kirjallisuus:
• Aaltio, I. & Mills, A. (eds.). 2002. Gender, Identity and the Culture of Organizations. London: Routledge.
• Trux, M.-L. (toim.) 2000. Aukeavat ovet – kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Helsinki: WSOY.
• Wood, P. 2003. Diversity: the invention of a concept. San Fransisco (CA): Encounter Books. (Myös verkkojulkaisuna: http://site.ebrary.com/lib/jyvaskyla/).
• Internet-aineisto osoitteessa http://naisjohtajuus.jyu.fi.
•Tieteelliset julkaisut opettajan ilmoituksen mukaan.

Jakson hinta: 105 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 40 €)

YJOA450 Yritys- ja johtamisetiikka (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa etiikan käsitteet ja teoriat
• tietää yritys- ja johtamisetiikan pääsuuntaukset
• tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan piirteet
• arvioida talouden ja yritysten toimintaa etiikan kehyksen kautta

Sisältö:
• Etiikan käsite
• Eettiset teoriat
• Yrityksen yhteiskuntavastuu
• Arvot, yritys ja yhteiskunta
• Vastuullinen liiketoiminta
• Johtaminen ja luottamus eettisestä perspektiivistä tarkasteltuna
• Vaihtuvia teemoja

Suoritustapa: Oppimistehtävä tai tentti.

Kirjallisuus:
• Tieteelliset ja ammatilliset julkaisut (saatavissa oppimateriaali-Kopasta ilmoittautumisen jälkeen).

Jakson hinta: 105 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 50 €)