Erityispedagogiikan perusopinnot
(25 op) (JY)
 

Opiskele Erityispedagogiikkaa! Erityispedagogiikan opinnoista järjestetään syksyllä, ennen opintojen alkamista infotilaisuus Mikkelin kesäyliopistolla, Lönnrotink. 5. Tarkempi ajankohta päivitetään sivuillemme kevään aikana. Tässä intotilaisuudessa käydään lävitse mm. opintoihin ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisteriin, oppimateriaali-Kopan toiminta sekä avoimen yliopiston opintokäytänteet, opiskelutavat ja tutortoiminta. Paikalla on myös opintojen tutor.
Opintojen kuvaus

Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Kenelle opinnot sopivat?
Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia henkilötä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Opiskelutavat
Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op) muodostuu peruskurssista (4 op) ja kentänkartoituksesta (1 op). Peruskurssi (4 op) toteutetaan luento-opetuksena Mikkelin kesäyliopistolla, Lönnrotink. 5, UNICA, 50100  MIKKELI. Suoritusmuotoina peruskurssin luennoille sekä kirjallisuudelle on ennen luentoja tehtävä ennakkotehtävä sekä luentojen jälkeen työstettävä oppimispäiväkirja/tentti. Suoritusmuodoista saat lisätietoa luennoilla. Peruskurssiin liittyvä kentänkartoitus (1 op) on mahdollista suorittaa tutorryhmässä. Kentänkartoituksen kohteista, ajankohdista sekä raportoinnista sovitaan tutorin johdolla syksyn ensimmäisellä tutortapaamiskerralla.

Erityispedagogiikan perusopintojen opiskelu on monimuotoista ja joustaa elämäntilanteesi mukaan. Voit edetä omaan tahtiin valitsemassasi opintojaksojärjestyksessä. Sinulla on mahdollisuus opiskella täysin itsenäisesti milloin ja missä tahansa.

Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen tekemisestä erilaisin suoritustavoin, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat mm. kirjalliset yksilö- ja parivastaukset, verkkokurssit ja tentti. Yleisin suoritusvaihtoehto on kirjallinen oppimistehtävä yksilövastauksena. Huom! Jaksokohtaiset, ajantasaiset suoritusohjeet julkaistaan oppimateriaali-Kopassa elokuusta alkaen. Uudistetusta opetussuunnitelmasta johtuen (uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2014) jaksoihin sekä suoritustapoihin voi tulla muutoksia. Opiskelija saa pääsyn oppimateriaali-Koppaan luomillaan tunnuksillaan opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen. Tarkemmat ohjeet Koppaan ja tunnusten luomiseksi saat Mikkelin kesäyliopistolta.

Opintojen ohjaus. Opintoja tuetaan myös tuutorryhmäohjauksella. Yliopistonopettajat, kesäyliopiston koulutussuunnittelija sekä tutor opastavat ja auttavat opiskelussa ja opintojen käytännön järjestelyissä. Tutorryhmässä saat lisäksi vertaistukea toisilta opiskelijoilta sekä tutorryhmä voi miettiä myös esim. ryhmäsuorituksen toteuttamista.

Mitä perusopintojen jälkeen?
Suoritettuaan erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin opiskelija voi halutessaan jatkaa aineopintoihin.

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautumiset Erityispedagogiikan perusopintoihin Mikkelin kesäyliopiston toimistoon 21.9.2014 mennessä, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 Mikkeli, p. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.

lmoittautumiset Erityispedagogiikan perusopintojen infotilaisuuteen viimeistään infoa edeltävänä päivänä. Infotilaisuuden päivämäärä julkaistaan kevään aikana.

Hinta

Opintokokonaisuuden hinta on 395 e (sis. Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perimän rekisteröitymismaksun). Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

Paikka

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 Mikkeli.

HUOM! Opintojaksoihin saattaa tulla muutoksia - opetussuunnitelmaa on uudistettu ja mahdolliset muutokset päivitetään sivuillemme kevään aikana.

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

  • ERIP012 Erityispedagogiikan peruskurssi, osa 1 (4 op)
  • ERIP013 Erityispedagogiikan peruskurssi, kentänkartoitus (1 op)
  • ERIP021 Kommunikaation haasteet, osa 1 (2 op)
  • ERIP022 Kommunikaation haasteet, osa 2 (3 op)
  • ERIP031 Käyttäytymisen haasteet, osa 1 (2 op)
  • ERIP032 Käyttäytymisen haasteet, osa 2 (3 op)
  • ERIP041 Oppimisen haasteet, osa 1 (3 op)
  • ERIP042 Ooppimisen haasteet, osa 2 (2 op)
  • ERIP051 Erilaisen oppijan haasteet yhteisölle (2 op)
  • ERIP052 Elämänkulku erityiskasvatuksessa (3 op)
ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSKURSSI 5 OP

Teemakokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

ERIP012 Erityispedagogiikan peruskurssi, osa 1 (4 op), luennot ja kirjallisuus

Aika: Luennot pe-la 3.-4.10. ja 10.-11.10.2014
pe klo 16.30 -20.00 ja la klo 9.00-14.30.

Peruskurssiin sisältyy ennakkotehtävä/orientoiva tehtävä, pienryhmä- tai luentomuotoista kontaktiopetusta yht. 20 tuntia sekä kirjallisuuden suorittaminen. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan luennoitsijan antamien ohjeiden mukaan (tentti/oppimispäiväkirja).

Opettaja: KT Erja Kautto-Knape

ERIPO13 Erityispedagogiikan peruskurssi, osa 2 (1 op), kentänkartoitus

Kentänkartoituksessa tutustutaan neljään erityispedagogiseen kohteeseen, joista vähintään kahden tulee olla vierailukäyntejä. Vierailukäyntejä järjestetään tuutorin toimesta. Ajankohdista sovitaan tuutorryhmässä syksyllä 2014. Ohjeet vierailukohteiden raportointiin saat tutorilta sekä ne löytyvät myös oppimateriaali-Kopasta.

 Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- tuntee erityispedagogiikka -tieteenalan keskeiset käsitteet ja teoriat
- tuntee erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historian
- tuntee erityiskasvatuksen keskeiset käytännöt
- kykenee arvioimaan erilaisuuteen ja vammaisuuteen liittyviä arvokysymyksiä.