ENNAKKOTIETO!

English Academic and Professional Communication 2 op

Tavoite

Opiskelija saavuttaa sellaisen englannin kielen rakenteen, sanaston ja fraseologian tuntemuksen, joka mahdollistaa toimivan ja täsmällisen suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin omaan alaan liittyvistä aiheista.

Opiskelija pystyy toimimaan keskeisissä omaan alaansa liittyvissä puhetilanteissa kulttuurienvälisen viestinnän konventioiden mukaisesti sekä eri kommunikointikulttuurien taustat huomioiden.

Opiskelija pystyy valmistamaan ja pitämään selkeän alakohtaisen suullisen esitelmän, johtamaan ja tiivistämään aiheeseen liittyvän keskustelun sekä osallistumaan keskusteluun aktiivisena puhujana ja kuuntelijana.

Opiskelija osaa kirjoittaa omaan alaansa liittyvistä aiheista kulttuurienvälisen viestinnän sekä kommunikointikulttuurien taustan huomioiden.

Opiskelija käyttää englannin kieltä rohkeasti sekä osaa ja haluaa kehittää englannin kielen taitojaan.

Sisältö

Oman alan ja akateemisen englannin käyttöä käsitteleviä luku- ja kirjoitustehtäviä, akateemiseen englannin suullisen viestinnän konventioita käsitteleviä suullisia pari- ja ryhmätehtäviä sekä suullisia esitelmiä.

Opetus ja suoritustavat

Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suulliset ja kirjalliset pari- ja ryhmätyöt, suulliset esitelmät. Läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %.Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät. Loppukoe ja/tai jatkuva arviointi.

Kohderyhmä

Tutkintoon tähtäävät opiskelijat. Työelämässä englannin kieltä tarvitsevat.

Opintojakso soveltuu sosiaali-, terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille. Opiskelijan suuntautuminen (pääaine) tulee ilmoittaa jaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.

Opettaja

FT Satu Tuomainen, Itä-Suomen yliopisto

Maksullisuus

Opintomaksu 175 € (sis. Itä-Suomen Avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
Mikkelin kesäyliopiston peruutusehdot luettavissa täällä.

Edeltävät opinnot

Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti).

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Opetuksen aika ja paikka

Lähiopetus 10.-11.5. ja 17.-18.5.2019, perjantaisin klo 10.00-16.00 ja lauantaisin klo 9.00-15.00 Mikkelin kesäyliopistossa.

Lisätietoja

Kauppatieteen tutkinnossa English Academic Reading and Study Skills, 2 op -opintojakso yhdessä English Academic and Professional Communication, 2 op -opintojakson kanssa korvaa English for Business and Economics 3 op -opintojakson. Tutkinto-oikeuden saatuaan opiskelija suorittaa muut englannin kielen opinnot perusopetuksen puolella.